Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Madino Terrasmeubilair, gevestigd te Dodewaard.

Identiteit van de ondernemer:

Naam ondernemer: Madino Terrasmeubilair B.V.
Vestigingsadres:       Edisonring 14, 6669 NB Dodewaard
Telefoonnummer:    0488 - 44 0138
E-mailadres:             [email protected]
KvK-nummer:           52547221
Btw-nummer:           NL850493894.B01

Bezoek op afspraak van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.30 uur

 


Artikel 1. Algemeen
1. Alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Madino Terrasmeubilair en een opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door de navolgende verkoop- en leveringsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze opdrachtgever.
2. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat die door Madino Terrasmeubilair schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en bestellingen
1. Een overeenkomst tussen Madino Terrasmeubilair en een opdrachtgever komt tot stand zodra de schriftelijke aanvaarding van een offerte en/of een schriftelijke opdracht door Madino Terrasmeubilair deze opdrachtgever heeft bereikt.
2. Een door Madino Terrasmeubilair verstrekte offerte is 30 dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bestellingen, naar aanleiding van een offerte, zijn als geaccepteerd te beschouwen, nadat deze door Madino Terrasmeubilair schriftelijk zijn bevestigd..
3. Madino Terrasmeubilair kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Madino Terrasmeubilair acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.
4. In geval van een vervolgorder kan Madino Terrasmeubilair nimmer gehouden worden aan de prijs die bij een eerdere levering is berekend, tenzij zulks vooraf schriftelijk door Madino Terrasmeubilair is bevestigd.

Artikel 3. Leveringstermijnen
1. De door Madino Terrasmeubilair opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven streefdata aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. Madino Terrasmeubilair kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een overschrijding van de genoemde leveringstermijn.
2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leveringstermijn blijft de opdrachtgever onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
3. Madino Terrasmeubilair is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.
4. Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhogingen van de ten laste van Madino Terrasmeubilair komende kosten, welke verhogingen zich niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed zijn op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen, prijsstijging van materialen, verhogingen van consentgelden, accijnzen, belastingen, depreciatie van de munteenheid waarin de betaling van de koopprijs is overeengekomen, wijzigingen van invoerrechten of
andere belastingen, sociale en/of andere overheidslasten, vrachtkosten etc. kunnen vanaf het moment van die verhoging aan de derde worden doorberekend.
5. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Als moment van levering zal hebben te gelden het moment waarop de zaken het magazijn van Madino Terrasmeubilair verlaten.

Artikel 4. Verlenging levertijd
Madino Terrasmeubilair houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van de vakantietijd, noodzakelijk geacht wordt. Een dergelijke verlenging van de leveringstermijn, zal steeds van tevoren, schriftelijk, aan de opdrachtgever te worden gemeld.

Artikel 5. Overmacht
1. Madino Terrasmeubilair is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: vertraging bij aanlevering door toeleveranciers; schaarste van waren; staking of vertraging van vervoerders; ziekte van personeel op de expeditieafdeling van Madino Terrasmeubilair.
2. Als door overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst meer dan een maand is vertraagd, hebben zowel Madino Terrasmeubilair als de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot betaling van de koopprijs voor reeds geleverde zaken.
3. Indien naar het oordeel van Madino Terrasmeubilair de overmacht situatie van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren, dan wel eventueel overmacht opleverende gevolgen daarvan, zich niet meer voordoen.
4. Indien naar het oordeel van Madino Terrasmeubilair de overmacht van blijvende aard is, dan blijft zij gerechtigd betaling te vorderen betreffende de uitvoering van de overeenkomst, voordat van de overmacht veroorzakende situatie is gebleken.

Artikel 6. Opschorting levering
1. Indien er gerede twijfel bij Madino Terrasmeubilair bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Madino Terrasmeubilair bevoegd de overeengekomen levering van zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Madino Terrasmeubilair als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.
2. Madino Terrasmeubilair is ook bevoegd om door de opdrachtgever ter hand gestelde zaken onder zich te houden, zowel de bewerkte als de onbewerkte, totdat de door Madino Terrasmeubilair verrichtte werkzaamheden ten aanzien van die zaken, geheel door de opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 7. Kwaliteit
1. Alhoewel monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen, maten, hoeveelheden, kleuren, materialen, materiaalstructuur door Madino Terrasmeubilair met grote zorgvuldigheid worden gemaakt c.q. gekozen, leveren afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van de ge- of vermaakte, dan wel geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst. Het hier gestelde geldt evenzo bij geringe afwijkingen in lengte, breedte, dikte, kleur en afwerking, verpakking en etikettering.
2. De opdrachtgever dient ten aanzien van het schoonmaken van geleverde zaken de geldende voorschriften te hanteren. Madino Terrasmeubilair kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een onjuiste behandeling door de opdrachtgever.


Artikel 8. Montage van zaken
1. Indien Madino Terrasmeubilair dient zorg te dragen voor het aanbrengen dan wel monteren van geleverde zaken, dan dient zulks schriftelijk te zijn overeengekomen.
2. In alle gevallen dient de opdrachtgever voor aflevering van deze zaken zorg te dragen voor een passende, zonder hindernissen bereikbare ruimte.
3. Madino Terrasmeubilair is niet aansprakelijk voor schade die op locatie door haar monteurs, dan wel door haar ingehuurde monteurs, wordt veroorzaakt.

Artikel 9. Vervoer
1. Alle zaken reizen vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht of Madino Terrasmeubilair, dan wel de opdrachtgever het transport verzorgt en tevens ongeacht enige door de vervoerder, mondeling of schriftelijk, gedane mededelingen.
2. Madino Terrasmeubilair verzekert het risico van vervoer ten behoeve van de opdrachtgever. In geval van schade is Madino Terrasmeubilair maximaal aansprakelijk tot het beloop van de uitkering die door de verzekeraar voor de betreffende schade wordt uitgekeerd.
3. Indien Madino Terrasmeubilair met de opdrachtgever overeenkomt de zaken op een bepaalde plaats af te leveren, zal de wijze van vervoer door Madino Terrasmeubilair worden bepaald.
4. Indien Madino Terrasmeubilair voor het vervoer zorg draagt, zal de aflevering geschieden op de met de wederpartij overeengekomen plaats, op de wijze in de opdracht of bij de bestelling bepaald, dan wel naderhand overeengekomen.
5. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is om de zaken in ontvangst te nemen op de overeengekomen plaats zal Madino Terrasmeubilair de zaken (doen) opslaan. De kosten van deze opslag zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voorts is de opdrachtgever verplicht om Madino Terrasmeubilair alsnog schadeloos te stellen voor gederfde winst en alle gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Zaken geleverd door Madino Terrasmeubilair aan de opdrachtgever blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan deze, onvoorwaardelijk eigendom van Madino Terrasmeubilair, totdat de opdrachtgever de factuur over die zaken en tevens alle kosten die de opdrachtgever aan Madino Terrasmeubilair verschuldigd mocht zijn, zoals rente en incassokosten, heeft voldaan.
2. De opdrachtgever verplicht zich de zaken herkenbaar op te slaan. Hij zal de zaken, welke volgens dit beding nog eigendom zijn van Madino Terrasmeubilair alleen mogen vervreemden indien dit geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten.
3. De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door toegang te verlenen tot gebouwen, bedrijfsterrein gedurende de normale kantooruren.
4. Retourname van de zaken zal gevolgd worden door creditering van de opdrachtgever
 voor de waarde van de teruggenomen zaken of tegen de dagwaarde indien deze lager mocht zijn, onder aftrek van alle gemaakte onkosten die voor rekening van de opdrachtgever zijn.
5. De opdrachtgever is gehouden Madino Terrasmeubilair onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de zaken die ingevolge dit artikel eigendom van Madino Terrasmeubilair zijn.
6. De zaken waarop ingevolge deze algemene voorwaarden, of anderszins een eigendomsvoorbehoud van Madino Terrasmeubilair rust, mogen niet worden bezwaard met enig beperkt recht en mogen eerst dan worden doorverkocht door de opdrachtgever indien zulks geschiedt in de normale bedrijfsuitoefening door de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever gehouden is op de zaken in kwestie tot meerdere zekerheid voor hetgeen de opdrachtgever op enig moment aan Madino Terrasmeubilair verschuldigd mocht zijn, uit hoofde van een gesloten overeenkomst of anderszins, naar genoegen van Madino Terrasmeubilair pandrecht te verlenen, dan wel, indien deze zaken aan derden worden doorverkocht, een pandrecht te verlenen op de vorderingen welke de opdrachtgever zal verkrijgen uit hoofde van de door deze verrichte of te verrichten verkooptransacties.

Artikel 11. Prijzen/Betaling
1. Alle door Madino Terrasmeubilair gehanteerde prijzen zijn af magazijn van Madino Terrasmeubilair en exclusief omzetbelasting.
2. Voor zover schriftelijk geen afwijkende betalingsvoorwaarden zijn getroffen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Als datum waarop de betaling is verricht, zal hebben te gelden de dag waarop Madino Terrasmeubilair van haar bankrelatie de mededeling ontvangt, dat haar rekening ten aanzien van het desbetreffende bedrag is gecrediteerd.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
4. Overschrijding van de betalingstermijn houdt in dat de opdrachtgever van rechtswege in verzuim verkeert.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van de oudste opeisbare facturen.
6. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van acht dagen, is Madino Terrasmeubilair bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Madino Terrasmeubilair geleden schade.

Artikel 12. Rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
1. Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever, is deze aansprakelijk.
2. Behoudens het hierboven gestelde zal Madino Terrasmeubilair, indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, recht kunnen doen gelden haar gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag (met een minimum van € 150,00) vermeerderd met de volgens deze voorwaarden verschuldigde rente of ter hoogte van de werkelijke incassokosten indien deze meer bedragen.
3. Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een contractuele rente van 1% per maand, ingaande een maand na de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.

Artikel 13. Reclames
1. Reclames betreffende door Madino Terrasmeubilair verzonden rekeningen, dienen, uitsluitend schriftelijk, binnen veertien dagen na dagtekening van de betreffende factuur bij Madino Terrasmeubilair te zijn ingediend. Reclames ten aanzien van door de opdrachtgever verwerkte zaken, ook indien zulks na de reclamering plaatsvindt, zijn niet mogelijk.
2. Voor reclames met betrekking tot afgeleverde zaken geldt dat de opdrachtgever verplicht is het geleverde, dan wel de verpakking, terstond bij aflevering, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Madino Terrasmeubilair dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan.
3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Gebreken bij een deel van de geleverde zaken geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele levering.
5. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken welke uitsluitend bij gebruik door de eindgebruiker kunnen blijken, zullen slechts dan aanvaard kunnen worden indien zij door de eindgebruiker schriftelijk ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en wel binnen 10 dagen nadat zij door de eindgebruiker aan de opdrachtgever zijn gemeld, of redelijkerwijs aan de eindgebruiker hadden kunnen blijken. De opdrachtgever dient Madino Terrasmeubilair binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bedoelde schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen.


Artikel 14. Ontbinding
1. De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
2. Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Madino Terrasmeubilair vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond opeisbaar.
3. Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Madino Terrasmeubilair zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de opdrachtgever als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest tenzij afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de opdrachtgever aan Madino Terrasmeubilair verschuldigde sommen en voorts in het geval waarin de opdrachtgever zich niet houdt aan het gestelde in deze algemene voorwaarden, waaronder het voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Madino Terrasmeubilair slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Madino Terrasmeubilair voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
2. Madino Terrasmeubilair is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van de opdrachtgever.
3. Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe Madino Terrasmeubilair haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst.
4. De opdrachtgever is gehouden Madino Terrasmeubilair te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoeding, welke derden ten laste van Madino Terrasmeubilair mochten maken in verband met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan Madino Terrasmeubilair door of vanwege de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven.